ویزای توریستی اتریش

اتریشکشوریدرغربقارهاروپااستوسرشارازمناظرطبیعیوچشمنوازبهشمارمیرودکهبهدلیلهنر،موسیقیوبناهاییبامعماریشگفتانگیزیکهدارد،لقبمهدتمدنمعماریوموسیقیجهانرابهخوداختصاصدادهاست.برایدرخواستاخذویزاحتماازطریقایمیلسفارت اتریشاینکارراانجامدهیدودرخواستوقتملاقاتبدهید. طبیعتاسفارتاتریشتنهابهاینروشبهدرخواستشماپاسخخواهدداد.

انواعویزایاتریش
مدارکلازمبرایویزایاتریش
 1. فرمدرخواستکهبهصورتکاملوخوانابهآلمانیباشد.
 2. دوقطعهعکسرنگی (کهقدیمیتراز۶ماهنباشد) (اندازه۳,۵در۴,۵سانتیمتر)
 3. پاسپورتمعتبر (گذرنامهحداقل۳ماهبیشترازاعتبارویزایدرخواستشده،اعتبارداشتهباشدوازتاریخصدورآنبیشتراز۱۰سالنگذشتهباشد)
 4. کپیپاسپورتمتقاضی
 5. مدارکدالبرداشتناشتغالبههمراهگواهیدرآمد (درصورتوجود)،اصلبههمراهترجمهبهزبانآلمانی
 6. بیمهنامهمسافرتی (باپوششحداقل۳۰,۰۰۰یورووتقبلبازگشتبرایکلمدتزماناقامت)
 7. رزروهتلباامضاکهتوسطیکآژانسمسافرتیسفرهایورودیاتریشییامستقیمتوسطهتلتاییدشدهباشد. (تاییدیهآنلاینهتلقابلقبولنیست)
 8. بلیطسفر (رزروبلیطرفتوبرگشتپرواز)
 9. مدارکیدالبرداشتنمنابعمالیکافی (برایمثالصورتوضعیتحسابهایبانکی،تاییدیهبانکیو … )
 10. درصورتیکهمتقاضیدرخصوصمورد۹مدارککافیارائهنکندوسفرتوسطآژانسمسافرتیایرانیبرنامهریزیشود،ارائهدعوتنامه (تعهدنامه) الکترونیکیتوسطآژانسمسافرتیاتریشیالزامیاست.
 11. مسافرانیکهبهسنقانونینرسیدهوبهتنهاییقصدسفردارندارائهرضایتنامهمحضریوالدینیاولیقانونییاحکمدادگاهبههمراهترجمهآنبهزبانآلمانیالزامیاست.
مدتزمانموردنیازبرایدریافتویزایتوریستیاتریش:

درسابقوبهطورمعمولآندریافتویزایتوریستیاتریشدرحدود۱۵روزطولمیکشیداماامروزهباافزایشدرخواستمتقاضیاناینزمانمدتبیشتریرامیطلبد.
همچنیندرزمانمصاحبهشمابایدافسرویزاراقانعکنیدکهحتماپسازاتماممدتبهکشورخودبازخواهیدگشتوقصدماندنندارید،لذااگرافسرویزادریابدکهنیتشماازرفتنبهاتریشیکنیتوقصدمهاجرتیاست،بدونمعطلیویزایشماراردخواهدنمود.

هزینهصدورویزایاتریش :

هزینهرسیدگیبهدرخواستویزا (۶۰یوروبرایبزرگسالان،کودکان۶الی۱۲سال۳۵یورووکودکانزیر۶سالرایگان) بایدبهیوروپرداختشود. لازمبهذکراستوجهپرداختشدهدرصورترددرخواست،مستردنمیشود.

توجه:

 • پرداختهزینهیدرخواستویزافقطبهصورتیورومیباشد.
 • مبلغدرخواستویزادرصورترددرخواست،مستردنمیشود.
 • همهیمدارکبایدبهزبانآلمانیترجمهشوند.

با ورود اطلاعات اولیه خود مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد ویزای توریستی اتریش را در اختیارتان قرار میدهند

با تکمیل فرم مشاوره مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد مهاجرت را در اختیارتان قرار میدهند

فرم مشاوره رایگان
[کل: 0 میانگین: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.