دکتری در اتریش

دکتری در اتریش

دوره‌یدکتریبالاترینمدرکتحصیلیدراتریشاستکهازاعتباربسیاربالاییبرخورداراست. در اتریشتوجهویژه‌ای به این مقطعداشتهودانشگاه‌هاییباامکاناتفوق‌العادهازلحاظعلمیوپژوهشیبرایتحصیلدرایندوره‌هادرنظرگرفته‌شدهاستتاجاییکهاینکشورباسرانهبالاترینتعدادجایزهنوبلدرجهان،به‌عنوانسنگرتعالیفرهنگیوفکریاروپاشناختهمی‌شود.

شهریه دوره دکتری (هزینه تحصیل در دوره دکتری)

جالب است بدانید ازسال۲۰۰۸برایدانشجویاناتریشیواروپاییکهتحصیلاتخودراسرزمانمقرربهپایانمی‌رسانندمبلغشهریهاخذشدهعودتدادهمی‌شود.

شهریهدوره‌هایدکترادراتریشهمباید درابتدایهرسالتحصیلیپرداخت شود (دراکثردانشگاه‌هااینشهریهرادریافتنمی‌کنند.) دانشجودردورهدکتریدراتریشمی‌بایستبهمدتسهسالکارتحقیقاتیبه‌عنوانتزپایان‌نامهخودانجامدهندوپیشرفتآن‌هادرطولاینسهسالموردبررسیقرارگرفتهو تایید شود. درطولاینسهسالدانشجوبایکدوره‌یآموزشیروبهرومی‌شودکهشاملروشتحقیق،ارائهتحقیقات،آماروسایرملزوماتبرایتحصیلدرعلومپایهمی‌باشد. ایندورهنیزبهزبانالمانیوانگلیسیتدریسمی‌شود بنابراینبدونمدرکزبانمی‌توانپذیرشگرفتودورهزبانرادراتریشگذراند. تحصیلدراینمقطعنیازمندمعدلیبالاونمراتیبسیارخوبدرمدارکقبلیاستوهمچنینمقالهیامقالاتینیزدرسطحبین‌المللبایدنوشته شود.

سیستم آموزشی تحصیلات تکمیلی در اتریش

ازبعضیاز دانشگاه‌ها،دانشجویانازمقطعلیسانسبرایدکترامی‌تواننداقدامکنندامابه‌طورکلیسیستمآموزشیاتریشمنطبقبرموافقت‌نامه‌هایبولونیابودهودانشجویانجهتپذیرشدردورهدکترامی‌بایستمدرککارشناسیارشدداشتهباشند. زبانانگلیسیزبانرسمیبرایانجامپژوهش‌هایمختلفمی‌باشد،امادرایندورهگاهیشما بهزبان آلمانینیازپیداخواهیدکرد. درچنینمواردی،شمابایدشواهدیازمهارت‌هایزبانآلمانی،حداقلدرسطحدومزبانآلمانی DSH II (سطح B2) راارائهدهید.


مدارکموردنیازبرایاقدامجهتاخذپذیرشدردورهدکترادراتریشعبارت‌انداز:

 1. کپیتمامصفحاتپاسپورتبااعتباربیشازششماه
 2. دوازدهقطعهعکسرنگی
 3. ترجمهرسمیشناسنامهوکارتملی
 4. ترجمهرسمیوتائیدشدهمدارککارشناسیوکارشناسیارشد
 5. ترجمهرسمیوتائیدشدهریزنمراتکارشناسیوکارشناسیارشد
 6. دوعددتوصیه‌نامهازاساتیدقبلی
 7. رزومه
 8. بیانیههدف (Statement of Purpose)
 9. مدرکزبانانگلیسیویاآلمانی (درصورتوجود اماجزوالزاماتنیست)
 10. گواهیاشتغالبهتحصیل (درصورتوجود)
 11. گواهیعدممنعتحصیل (N.O.C) ازدانشگاهمحلتحصیلقبلی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که مشتاق برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در اتریش هستند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی های دقیق تر با تکمیل فرم مشاوره رایگان کارشناسان موسسه مهاجرتی واعزام دانشجو صباپلن تماس در اولین فرصت با آنها تماس میگیرند.

با تکمیل فرم مشاوره مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد مهاجرت را در اختیارتان قرار میدهند

فرم مشاوره رایگان
[کل: 0 میانگین: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.