آزمون SAT

(SAT (Scholastic Aptitude Test:آزمون SAT آزمونیاستکهدرکشورایالاتمتحدهآمریکابنیانگذاریشدهاست. افزونبرایالاتمتحدهآمریکاآزمونیاستکهدرکشورترکیهنیزجهتاخذپذیرشتوسطدانشجویانخارجیتباردرمقطعکارشناسیدارایاعتباربودهوازسوی The College Board ترتیبدادهمیشود. مدتاعتبارنتیجهآزمونمذکورهمانندسایرآزمونهایورودیدانشگاههادوسالمی‌باشد.

آزمون SAT سالانه ۷ مرتبهدرکشورایالاتمتحدهیآمریکاوسالانه ۶ مرتبهدردیگرکشورهابرگزارمی‌گردد.

آزمون SAT متشکلازدوبخشآزمون SAT1 و SAT2 می‌باشد. برایآندستهازداوطلبانیکهقصدادامهیتحصیلدرمقطعکارشناسیدردانشگاههایبرترکشورایالاتمتحدهآمریکارادارند،شرکتدرآزمون SAT2 وبرایآندستهازدانشجویانخارجیتباریکهقصدتحصیلدرکشور ترکیهرادارندشرکتدرآزمون SAT1 کفایتمینماید. استعدادسنجیدلیلاصلیانجاماینآزمونمحسوبمیشودومنابعآنریاضیاتدورهراهنماییودبیرستانوهمچنیندرکمطالبانگلیسیمی‌باشد.

منابعآزمونورودیپزشکیترکیه SAT

امتحانازدنیایواقعیاطرافشمامنشامیگیرد. تمامیآزمونهایورودیدردنیا،منابعخاصخودرادارندوتاحدودیگسترهمنابعآنهازیادمی‌باشد. بهجایسنجششمابرپایهیتماماصولوقواعدموجوددرریاضیات،امتحان SAT جدیدازشمادربارهریاضیاتیخواهدپرسیدکههرروزهبهکارمیگیریدودرآیندهدرهرموقعیتیبهآننیازپیداخواهیدکرد. سؤالاتامتحانریاضی،بهشکلیطراحیشدهاندکهکاملانیازمندمهارت‌هایحلمسالهومدلسازیشمادرموقعیتهایذیلباشند: ریاضیاتدبیرستان،علومطبیعیودورههایعلوماجتماعی.

ریاضیاتآزمونپزشکیترکیه SAT

امتحانریاضیاتعمیقاًرویسهبخشازعلمریاضیاتکهبزرگ‌تریننقشرادرآموزشکالجوشغلآیندهشماخواهدداشت،تمرکزمی‌کند:

۱- جبر کهبیشتررویمهارتدرمعادلاتخطیودستگاه‌هاتمرکزدارد.

۲- هنرحلمسئلهوآنالیزداده کهبیشتردرباره‌یدقتدرمحاسبهاست.

۳- راه‌یابیبهریاضیاتپیشرفتهکهنیازبهخلاقیتواستفادهازمعادلاتپیشرفتهدارد.

تستریاضیهمچنینتوجهمضاعفیبهمباحثهندسهومثلثاتداردکهمرتبطباآموزش‌هایآتیدرکالجومشاغلدانشجویانمی‌باشد.

آزمون SAT چگونهبرگزارمی‌گردد؟

آزمون SAT1 مشتملبرسهبخشبودهومدتبرگزاریآزمون ۳ ساعتو ۴۵ دقیقهمی‌باشد.

(Mathematics) ریاضیاتهندسه: متشکلازسهقسمتمی‌باشد. مدت‌زمانبرگزاریاینبخش ۷۰ دقیقهبودهاست.

(Critical reading) دركمطلبانتقادیادبیاتزبانانگلیسی: متشکلازسهقسمتمی‌باشد. مدت‌زمانبرگزاریاینبخش ۷۰ دقیقهبودهاست.

(Writing) نوشتاری: متشکلازسهقسمتمی‌باشد. مدت‌زمانبرگزاریاینبخش ۷۰ دقیقهبودهاست.

(Variable section) بخشترجیحی: مدت‌زمانبرگزاریاینبخش ۲۵ دقیقهمی‌باشد. شمادراینبخشمی‌توانیدبهسؤالاتیكیازقسمت‌هایریاضیات،نوشتاریویادركمطلبانتقادیبه‌دلخواهپاسخدهید.

سؤالاتآزمونبهسهشكلمختلفمطرحمی‌گردد:

سؤالاتچندگزینه‌ای (Multiple choise questions)

سؤالاتتشریحی (student – produced responses) تعداد ۱۰ سؤالازسؤالاتبخشریاضیاتازاین‌گونهمی‌باشد.

قوانینشرکتدرآزمونورودی SAT

امکاناستفادهازماشین‌حسابدرآزمونریاضیات SAT نیزامکان‌پذیرمی‌باشد.

روندموفقیتدرآزمونورودی SAT ترکیه

یکیازاهدافاصلیبرایتغییر SAT اطمینانازاینبودکهاینامتحانارتباطزیادیبهموفقیتآینده‌یدانشجویانداشتهباشد. امتحانجدیدبیشتررویمهارت‌هاودانشیتمرکزداردکهدرقلبآموزششماوجوددارد. اینامتحانمواردزیرراموردسنجشقرارمی‌دهد،آنچهدردبیرستانآموخته‌ایدوآنچهبرایموفقیتدرکالجنیازدارید. اگرفکرمی‌کنیدکهکلیدرسیدنبهیکامتیازبالاحفظکردنمطالبیاستکههرگزدرزندگیواقعیاستفادهنمی‌شوند،دراشتباههستید.

درصورت نیاز به آشنایی درباره جزئیات آزمون، می‌توانید با پر کردن فرم مشخص شده از دانش کارشناسان مجرب صباپلن در این زمینه بهره‌مند شوید.

با تکمیل فرم مشاوره مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد مهاجرت را در اختیارتان قرار میدهند

فرم مشاوره رایگان
[کل: 1 میانگین: 2]

1 دیدگاه برای “آزمون SAT

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.