آزمون IMAT

آزمون (IMAT (International Medical Admissions Test

IMAT چیست؟

IMAT مخففعبارت “International Medical Admissions Test” است.

IMAT يكآزمونانگلیسی‌زبان است که به مدت صددقيقهبرگزارمی‌شودوقبولىدرآنجهتگرفتنپذيرشدررشته‌هایگروهپزشكىتحصیل درايتالياضرورىاست.

این آزمون شکلکاغذیبرگزارمی‌شود که دارای ۴ بخش مختلف می‌باشد. بخشاولشامل ۲۲ سؤالتستىدر زمینهٔىدانشعمومىواستدلالمی‌باشد. بخش‌هایدوم،سوموچهارمشامل ۳۸ سؤالتستىدرزمینهٔهاىزیست‌شناسی،شيمى،فيزيكورياضىاست. شرکت‌کنندگاندراینآزمون،حداکثر ۱۰۰ دقیقهفرصتدارندتا ۶۰ سؤال ۵ گزینه‌ایراجوابدهند.

تاریخبرگزاریآزمون:

متقاضیانشرکتدرآزمون IMAT از اواسط جولایتا اوایل آگوستهرسالفرصتدارنددراینآزمونثبت‌نامکنند. اینآزموندرسال ۲۰۱۶ درسپتامبربرگزارشد.

مراکزبرگزاریآزمون:

متقاضیانایرانیمی‌توانندبرایشرکتدراینآزمونبهکشورهایهمسایهماننداماراتیاقطرمراجعهکنند.

آزمونبین‌المللیپزشکیجهتپذیرشدرایتالیا IMAT،توسطتعدادیازدانشگاه‌هایایتالیابرایتحصیلدرگرایش‌هایپزشکی،دندانپزشکی،جراحیورشته‌هایمرتبطباآنانبهزبانانگلیسیگرفتهمی‌شود. اینآزمونتوسطوزارتآموزشایتالیا MIURوباهمکاریمراکزآموزشیوخدماتپذیرشکمبریجایجادشد. اینآزمونبهزبانانگلیسیوباهدفپذیرشدردانشگاه‌هایایتالیادرماهآوریلبرگزارمی‌شودوپذیرشافراددرماهاکتبرصورتمی‌گیرد.

مزایای مهاجرت تحصیلی به ایتالیا

شرایطراحتاخذبورسیه،تحصیلرایگانپزشکیورشته‌هایدیگردرایتالیاویاشهریهبسیارپایین،درایتالیاباعث شدهسالانهافرادزیادیقصدمهاجرتبهایتالیاراداشتهباشند،هزینهزندگیدرایتالیانیزازعللومزایایتحصیلواعزامدانشجوبهایتالیامی‌باشد. دراینمطلببهبررسیکلیتیازآزمون IMAT ایتالیامی‌پردازیم،جهتکسباطلاعاتبیشترپیرامونشرایطاعزامدانشجوواخذپذیرشازدانشگاه‌هایپزشکیایتالیامی‌توانیدبامشاورینموسسهتماسحاصلفرمایید.

آزمون IMAT جزیکیازسهآزمون (BMAT,IMAT,OET) می‌باشدوبرایپذیرشدردانشگاه‌هایایتالیامورداستفادهقرارمی‌گیرد.

یک راهنمایی جهت آماده‌سازی و روشن کردن ذهن دانشجویانی که قصد مطالعه برای این آزمون را دارند،تنها ۶ سؤالدرمورد فیزیکدر کل آزمون مطرح می‌شود، پس اگر تسلط یا علاقه‌ای به این درس ندارید می‌توانید از سؤالات فیزیک چشم‌پوشی کنید.

درصورت نیاز به آشنایی درباره جزئیات آزمون، می‌توانید با پر کردن فرم مشخص شده از دانش کارشناسان مجرب صباپلن در این زمینه بهره‌مند شوید.

با تکمیل فرم مشاوره مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد مهاجرت را در اختیارتان قرار میدهند

فرم مشاوره رایگان
[کل: 0 میانگین: 0]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.