آزمون B1

مدرک آزمون B1 (مدرک زبان لازمبرایتحصیلآلمانوتحصیلاتریش)

لازمه گرفتن ویزای تحصیلی بسته به دانشگاه ممکن است مدرک زبان یا گذراندن کرس های زبان که توسط خود دانشگاه دایر می‌شود باشد.اگرخواهانتحصیلدرآلمانبهزبانآلمانیهستینبایدمدرکزبانآلمانیدرسطح B1 Goethe Zertifikat را داشتهباشید. شایان ذکراستکهآزمون‌هایموسسهگوتهتهرانشامل ۴ ماژولشنیداری،نوشتاری،خواندنوصحبتکردنتشکیل‌شده است. درصورتی‌که این مدرک را گرفته‌اید قادر خواهید بود تمامی نیازهای خود را در کشورهای آلمان و اتریش و سوئیس به‌راحتی مطرح و حل نمایید.

کلاس‌هایزبانآلمانیدر ۵ سطح A1، A2، B1، B2، C1 بهمدتحدوداًیکسالبرگزارمی‌گرددکهبادادنآزموننهایی DSH می‌توان وارد دانشگاه شد. درصورتی‌که قصد تحصیل در آلمان به زبان انگلیسی رادارید بایستی آیلتسبالای ۶ و یا آزمون تافل بانمره۸۰الی۱۲۰داشته باشید. لازم به ذکر است که نمره دقیق این آزمون‌ها توسط دانشگاه مقصد مشخص خواهد شد.

تمامی این موارد گماشته شده توسط دانشگاه برای راحتی دانشجو پس از دریافت ویزا است تا هنگام تحصیل به زبان کشور میزبان تسلط داشته و از طرفی دانشجو بتواند سالهایی را به‌راحتی تحصیل کند و درصورت بروز مشکل حین تحصیل یا زندگی قادر به حل مسائل خود باشد.

برگه‌هایآزمونحاویسؤالاتآزمونبهشرحزیراست:

متن‌ها وسؤالاتمربوطبهخواندندر ۵ قسمت

سؤالاتمربوطبهشنیدندر۴ قسمت

سؤالاتمربوطبهنوشتندر ۳ قسمت

سؤالاتمربوطبهصحبتکردندر ۳ قسمت (برایقسمتدومدوموضوعبرایانتخاب)

زمان‌بندیآزمون

درصورتی‌کهداوطلببخواهدهرچهارقسمت رادریکروز امتحاندهد،قسمت کتبیمعمولاًقبلازبخششفاهیگرفته می‌شود. زمان‌بندیبخش‌ها،به‌صورتیستکهقسمتخواندن ۶۵ دقیقه،بخششنیدن ۴۰ دقیقه،بخشنوشتن ۶۰ دقیقهاستکهزمانکلآزمون ۱۶۵ دقیقهمی‌باشد.

بخش صحبتکردنمعمولاًبه‌صورتدونفرهبرگزارمی‌گردد،در موارداستثناانجامآزمونبه‌صورتتکنفرههممیسراست. مدتآزموندونفره ۱۵ دقیقهومدتآزمونتکنفره ۱۰ دقیقهمی‌باشد. برایآمادگیقبلآزمون ۱۵ دقیقهدرنظرگرفته‌شدهاست.

برایداوطلبانبانیازهایخاص(داوطلبینمعلول) زمانآزمونطولانی‌تر می‌شود.

صورت‌جلسه‌یبرگزاری آزمون

هرنوعحادثهخاصدرصورت‌جلسه‌یبرگزاریآزمونقیدمی‌گردد. اینصورت‌جلسههمراهنتایجآزمونبایگانیمی‌گردد.

بخش‌هایکتبیخواندن،شنیدن،نوشتن

اگر بخش‌های کتبیدریکروزبرگزارشوند،ترتیبزیراجرا می‌شود: خواندنشنیدننوشتن. اینترتیبممکناستبهدلایلاجراییتغییریابد.

بینبخش‌ها ۱۵ دقیقهزماناستراحتگذاشته می‌شود.

روند برگزاریبخش‌هایکتبی:

آزمونمعمولابابخشخواندنآغازمی‌شود.

داوطلبانپاسخ‌هایخودرادرمرحله‌یاولدردفترچه‌یسؤالاتواردودرآخرآن قسمتراواردپاسخنامهخواندنمی‌کنند.داوطلبانبایستیحدود ۵ دقیقهبرایواردکردنپاسخ‌هابهپاسخنامهدرمحدودهزمانآزمونمدنظر داشته باشند.

پسازیکاستراحتکوتاهبخششنیدنبرگزارمی‌شود. سیدیيافایلصوتیتوسطناظرینپخشمی‌شود. داوطلبانابتداجواب‌هارادر دفترچه‌یسؤالاتو درپایاندرپاسخنامهوارد می‌کنند.براياينامرحدوداً۵دقیقهنیاز است.

سپسداوطلبانبهبخشنوشتنمی‌پردازندومتن آماده‌شده را مستقیماًدرپاسخنامهنوشتندرجمی‌نمایند. درصورتی‌کهازبرگهچرک‌نویساستفادهشود،داوطلببایستیزمانکافیدرمحدودهزمانآزمونبرایپاکنویسدرنظرگیرد.

مدولصحبتکردن

زمانگفتگویاولیهومعرفیآزمونگرانوداوطلبانبهیکدیگرحدودیکدقیقهاست بنابراینکلمدتآزمونشفاهی ۱۵ دقیقه(برایآزموندونفره) ویا ۱۰ دقیقه(برایآزمونتکنفره) خواهدبود.

روند برگزاری آزمون شفاهی

بخشصحبتکردنتوسطدوآزمونگربرگزارمی‌گردد. یکیازدوآزمونگر،نقشمجریآزمونرابرعهدهدارد. درقسمتسومآزمونگردومنظرخودرادرموردآن موضوع بیان وسؤالیمطرحمی‌کند. هردوآزمونگربایادداشت‌هایخودومستقلازیکدیگرداوطلبراارزیابیمی‌کنند.

فرایند آزمون شفاهیبهشکل ۲ نفره:
  1. دربخشاولداوطلبان (درآزمونتکنفرهداوطلبویکآزمونگر) برایانجامکاریبرنامه‌ریزیمی‌کنند. اینامرمستلزمارائهپیشنهاد‌هاوابرازنظردرمواردمختلفاست.
  2. دربخشدومداوطلبانیکیپساز دیگریدرموردموضوعیصحبتمی‌کنند. پسازذکر مقدمه‌ای،درموردوضعیتکشورخودوفوایدومضراتآنموضوعصحبتکرده،نظرخودرانیزابرازمی‌دارندوکلایمرابهپایانمی‌برند.(درآزمونتکنفرهفقطهمانیکداوطلبصحبتمی‌کند.)
  3. دربخشسومداوطلبدیگروآزمونگردومکهبهسخنانداوطلبارائه‌کنندهگوش‌داده‌اند،نظرخودرادرموردآنچهارائه‌شدهمی‌گویندوسؤالاتیمطرحمی‌کنند. داوطلبدیگر پسازاتمامسخنانخودپاسخگویسؤالاتمستمعینخواهدبود.

درپایانآزمونهمهبرگه‌ها،حتیبرگه‌هایچرک‌نویس،جمع‌آوریخواهندشد.

داوطلبانباقبولیدراینامتحانقادرخواهندبود :

درصورتاستفادهاززباناستانداردو موضوعاتملموسمانندشغل،مدرسه،اوقاتفراغتواطلاعاتمهمرامتوجهشوند.

درسفرهایخودبهکشورهایآلمانیزباناغلبنیازهایخودرابرطرفکنند.

نظرخودرابه‌طورمنسجمدرموردموضوعاتملموسوعلایقشخصیبیانکنند.

درموردرخدادهاوتجاربخودصحبتکنندورؤیاها،آرزوهاواهدافخودرابیانکرده،آنراتوضیحدهندو عللآنرابرشمارند.

درصورت نیاز به آشنایی درباره جزئیات آزمون، می‌توانید با پر کردن فرم مشاوره رایگان از دانش کارشناسان مجرب صباپلندر این زمینه بهره‌مند شوید.

 

با تکمیل فرم مشاوره مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد مهاجرت را در اختیارتان قرار میدهند

فرم مشاوره رایگان
[کل: 1 میانگین: 4]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.